2008-09-26

Analys av FRA-förslaget från den 25 september

Här är de uppspaltade punkterna, kompletterade med mina egna kommentarer och min egen analys:1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

A: Ingen vet idag hur den specificeringen kommer att se ut. Jag hoppas på att den blir betydligt rakare och tydligare än den är idag. Att den dessutom arbetas fram utifrån ett rättssäkert perspektiv som tar hänsyn till lagrummet och till skyddet av individer och grupperingar utifrån även ett integritetsperspektiv. Det behövs någon form av proportionalitet kring vart och ett av de ändamål som anges. Är det värt det tunga ingrepp lagen fortfarande innebär för större grupper och för privata och juridiska personer utifrån vad det är man efterforskar? En sådan hänsyn till proportion är livsviktig.
Jag tänker avvakta i den frågan. Det kan bli hur bra som helst, och det kan bli rätt så illa. Eftersom varken jag eller någon annan vet, tänker jag inte uttala mig kritiskt kring denna punkten ännu - annat än att jag tänker fortsätta arbeta för att min vinkel på den här problematiken ska tas med och beaktas i det fortsatta arbetet.2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

A: Bravo! Men hur ska domstolen se ut och hur ska kompetensen se ut? Vilka krav har domstolen på sig? En specialistdomstol är förmodligen bra, men kan ge dåliga vibbar historiskt också. Dock behöver vi domstolsbiten för att skydda integriteten i det här fallet. Jag har alltid tyckt att specialdomstolar känns som om de bär med sig tysta röster tillbaka från Guantanamo eller Tyskland under 30-40-talen. Men jag har själv insett att vi har behov av en sådan lösning för att i detta fallet lösa den svåra balansgången mellan effektivitetet och integritet. I brist på bättre, så är vi trots allt bundna till en sådan lösning och jag tycker det är bra att FRA inte får direkt tillgång till data (oavsett om den är bearbetad eller obearbetad) utan att ha ett domstolsbeslut på det hela. Detta är grundläggande och ett av de livsviktiga portalkrav kritikerna har ställt väldigt länge. Nu har vi fått det, och då är det bara att gilla läget och acceptera det. 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

A: Detta är skitbra. Ska vi ändå ha någon form av signalspaning, och det tror jag faktiskt är nödvändigt, är detta ett bra sätt att skydda individer och grupperingar från intrång i den privata eller personliga sfären. 
Nu gäller det bara att få en tydlig specifikation av vad FRA i så fall får tillgång till. Vilken typ av data? Vilken nivå kommer avgränsningarna att läggas på?
Kan det vara så att man kan söka tillstånd att övervaka all trafik mellan två städer eller två land (högst osannolikt, visserligen), eller kommer det att vara mycket begränsad tillgång som bygger på en viss individ eller en viss juridisk person (företag, organisation eller liknande som är misstänkt för att hota rikets säkerhet, osv). Det sistnämnda alternativet är godtagbart. Det första är det inte. Enkelt, egentligen.4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.


A: Återigen... Vad innebär ett trafikstråk i det här fallet. Ett förtydligande måste till för att vi ska kunna ta ställning till om vi anser att detta är ok eller inte. 
Jag vill ogärna uttala mig om något, varken positivt eller negativt, innan jag vet vad det konkret innebär i detta fallet. Man har uttryckt sig klumpigt tidigare och jag ger litet dispens för det och hävdar att vi fortfarande måste se till att få tydliga specifikationer och förklaringar...
Därefter kommer jag att hylla eller såga, men jag väntar på svar innan dess. Jag vill veta vart detta leder.5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.


A: Ja, om detta nu går att genomföra, så är det bra. Men det är skitsvårt att avgöra det på basis av ip-nummer. Vi har inte möjlighet att styra det på dns-nivå alla gånger och mac-adresser är uteslutna för att göra den bedömningen. Om trafik går via msn eller mellan två hotmailkonton, finns risk att den trafiken sållas ut även fortsättningsvis. Tanken är bra, men detta är i praktiken omöjligt att genomföra. Visst kan det finnas en policy som säger att denna data ska raderas i förekommande fall av misstagen trafik som filtreras ut, men faktum kvarstår att brottet mot integriteten redan är utfört. Detta kräver ytterligare en lång funderare, och en tydlig specifikation kring vad som är fysiskt möjligt att göra för att skydda individer och juridiska personer från att sådana problem uppstår.
Innan dess är jag inte övertygad.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

A: Mycket bra! Det här är ett av mina allra viktigaste krav. Det innebär ett stopp för kopplingen mellan militär och polisiär verksamhet. Det innebär också ett stort första steg mot att stänga FRA-shopen. 
Dock har vi avtal med länder som USA, Saudiarabien, med flera. De avtalen gör gällande att vi alltså har förbundit oss att sälja vidare information till dessa statsmakter. Det här är vanskligt. Bryter Sverige mot de lagarna, begår vi avtalsbrott mot andra statsmakter. De avtalen borde aldrig skrivits till att börja med, men nu måste Sverige ta konsekvenserna av detta.
Frågan är om det nu handlar om att regeringen ges rätten att sälja vidare information som andra statsmakter efterfrågar? Eller om man löser det genom att sälja vidare obearbetad information som aldrig varit i händerna på FRA?
Detta är oerhört viktigt att vi vet. Det är oerhört kritiskt att information om individer och grupperingar i Sverige och annorstädes inte säljs vidare till annan statsmakt. Inte på något vis.
Jag ser framför mig risken att vi kan komma att sälja obearbetad information till annat land för att sedan köpa tillbaka den bearbetade informationen. På så vis har regeringen lyckats ta sig runt de krav den nya lagstiftningen ställer. Det vore mycket allvarligt.
Återigen... Vi måste få en tydlig specificering och förklaring.
Jag vill veta vem som tappar informationen, vem som lagrar den, tillhandahåller den och hur den kommer att hanteras då den väl är uppfångad. Jag vill veta om den kommer att kunna säljas vidare innan den alls nått fram till FRA, och vilka kriterier som i så fall gäller.
Detta riskerar att bli tandlöst utan en sådan kontroll kring mekanismerna i grunden.
Får vi ett konkret svart någon gång snart...?


7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

A: Bra på ett sätt. Vi har därmed stoppat kopplingen mellan polis och militär. Sammanblandningen är extremt samhällsfarlig och kan leda till betydande problem för rättsstaten och demokratin. En sådan sammanlänkning får ALDRIG förekomma i ett fritt, modernt samhälle.
Men vad kommer utredningen att fokusera kring? Handlar det om hur man ska bygga verksamheten utan tillgång till signalspaningsdata? Eller kommer det att handla om huruvida man ändå ska ha rätt till denna information?
Det sista vore katastrofalt. Vi vet ända sedan Ådalen att sammanblandning mellan militär och polis inte är en framkomlig väg. Ska vi ändå behöva acceptera en sådan lösning? Jag kommer alltid att säga blankt nej!
Nu vill jag veta hur den här utredningen är tänkt att arbeta och jag vill veta hur problematiseringen ser ut som de nu ska arbeta utifrån. Därefter kommer jag att besvara detta mer i detalj. 
Även denna punkten kan bli hur bra som helst eller hur illa som helst. I ett best case scenario är detta en av de största framgångarna den nya tidens demokrati och påverkansmakt har att uppvisa. 
Det gäller bara att regeringen, allianspartierna och utredarna lovar mig och alla er andra att faktiskt göra detta på rätt vis.8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

A: Vad innebär det då? Ingen jäkla aning. FRA har fortfarande en särlagstiftning som ger myndigheten rätt att registrera information om politisk, filosofisk och religiös övertygelse. De får fortfarande registrera information om privata och personliga livsomständigheter, såsom exempelvis sexuell läggning, identitet och andra levnadsval, aktiviteter och så vidare.
STATEN HAR INTE DÄR ATT GÖRA!!!
Jag kommer aldrig acceptera att varken FRA eller någon annan statlig myndighet har rätt att arbeta utifrån en egenskriven version av PUL (Personuppgiftslagen).
Bort med fingrarna! Här har ni inte att göra, och jag anser att särlagstiftningen måste bort omgående. 
Staten ska inte ha rätt till åsiktsregistrering. Och staten har fanimej ingen rätt att moralisera över sexuella preferenser, läggningar eller könsidentiteter. Staten ska inte ges ens en teoretisk chans att jaga människor på grund av att de är frikyrkliga, muslimer, judar, hinduer eller falun-gongare... Det får inte hända. 
Detta måste åtgärdas. Annars är punkt 8 fullkomligt meningslös och tandlös och ett tydligt bevis för att lagen ändå måste rivas upp och att vi måste börja om.
Men vi vet ju inte ännu om det fortsatta arbetet kommer att ta tillvara på kritiken kring särlagstiftningen. Gör man en sådan bedömning och helt enkelt slaktar sär-PUL, så har vi vunnit en otrolig seger för den personliga integriteten och de mänskliga fri- och rättigheterna. 
Då har vi tagit ett stort steg för att värna det rättssamhälle vi alla är måna om att skydda och bygga vidare på.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.


Återigen... Jag hänvisar till kommentaren under punkt 8. Detta är livsviktigt!
STATEN HAR ALDRIG RÄTT ATT ÅSIKTSREGISTRERA, MORALISERA ÖVER MÄNNISKORS PRIVATLIV ELLER FÖRFÖLJA PÅ GRUND AV RELIGIÖS TILLHÖRIGHET!!! 
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

A: Hur då? Det vet vi inte än, men jag hoppas att arbetet för att klargöra och förtydliga det blir omfattande. Frågan är hur mycket information denna myndigheten får tillgång till och hur den informationen hanteras. Hur rättssäkerheten kan hanteras utifrån detta... 
Hur ska efterhandskontrollen gå till? Vilka kravspecifikationer kommer att sättas upp kring verksamheten?
En viktig fråga utan ett utarbetat svar. Jag väntar på besked och lovar att återkomma då det finns något konkret att utgå ifrån.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

A: Jaha, det är ju strålande. Faktiskt riktigt bra. Men vad innebär det i praktiken? Kommer jag få ett brev hem varje gång jag fastnat i nätet, eller kommer jag att få vänta på att nästa kalenderår har gått för att själv få reda på vad FRA och regeringen vet om mig?
Eller kommer jag att märka det nästa gång jag söker visum till USA och blir nekad på grund av min könskorrigeringshistorik, mitt politiska arbete eller min sexuella läggning?
Intressant, det här... Jag vet inte ännu vad det här innebär rent konkret, för en sådan förklaring finns ännu inte.
Jag återkommer då en specificering finns klarlagd och offentliggjord. Jag har inget mer att tillägga kring detta just nu.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.


A: Mycket bra! Äntligen en möjlighet att få rätt att begära ut sina egna filer och att på så sätt ges utrymme att driva en skadeståndsprocess om skäl föreligger. Det är livsviktigt. Men om de nu fångat upp något på mig och de tycker att detta är känsligt - kommer det då att hemligstämplas så att jag nås av ett besked om att jag inte har rätt att få ut just den datan?
Eller kommer jag inte att veta om det alls, trots att information sparats undan. Jag vill ha förtydliganden...!
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

A: Bra! Men tyvärr har redan intrånget blivit begånget och det kan inte göras ogjort. Någon har sett denna information och kan därför handla utifrån den. Vi har inte möjlighet, tack och lov, att rensa människors hjärnor från information som inte borde finnas där. 
Intrånget är begånget och detta att vi alls uppenbarligen löper en risk att sådan information kommer FRA eller annan myndighet eller individ till del är riktigt jäkla illa!
Jag själv, som numera relativt offentlig person, och med en jäkla massa bagage en bit bakåt på grund av exempelvis min könsdysfori och liknande kan absolut känna att jag faller offer för en vilja att självcensurera mig själv.
Jag är inte överlycklig över det faktum att samtal som är menade att vara personliga mellan mig och en läkare, eller mig och en jurist, eller mig och en själavårdare kan komma att hamna i fel händer. Eller överhuvudtaget läsas eller avlyssnas av en annan individ. Jag känner mig inte trygg med detta. Det enda rätta är att se till att sådan information inte ens teoretiskt sett har en möjlighet at nå fram till FRA eller någon annan. De samtalen ska ALDRIG lyssnas av. Det är inte ok...
Jag agerar dessutom stödperson för människor som har det tufft i olika sammanhang. Jag utför alltså själavårdande och rådgivande verksamhet på ideell basis. Jag måste skydda dem jag hjälper och stöttar. Det här är inte ok utifrån de kontakterna jag har med dessa individer. Integriteten går först. Och det måste den få göra...
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).


A: Men rådatan sparas! Det är illa nog. Vem tappar informationen från nätet? Hur ser eventuella samverkanspunkter ut? Vem lagrar informationen? Hur rättssäker är hanteringen under det här innevarande året? Kommer sådan obearbetad data att kunna säljas ut till främmande statsmakt? Hur stor del av ett undansparat informationspaket får FRA tillgång till?
Många frågor, inga svar än så länge.
Detta är kritiskt! Vi måste verkligen få svar på det här... Vi måste verkligen...15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.


A: Bra! Inte mycket att orda om. Men vilka möjligheter har vi att påverka lagstiftningen om vi ser att det inte fungerat riktigt så tillfredsställande som vi nog får lov att hoppas...?

Detta inlägg är pingat på Intressant.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik