2010-01-01

Sveriges Rikes Lag om tvångssterilisering - gällande sedan 1944

Nu när årets lista över nya ord inkluderar ord som "könskonträr", "stjärnfamilj" och "slidkrans" och det bråkas litet här och var rörande könsroller, normer och konstiga värderingar från förr...

Tänkte glädja med ett litet lästips för den som känner sig road. Nämligen lagen om tvångssterilisering och kastrering av "ickemänniskor" i Sverige. En lag som med små ändringar har gällt ända sedan 1944. Mina damer, herrar och alla därutöver... Låt mig presentera lagen 1944:133.

Lag (1944:133) om kastrering1 § Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.
Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma riktning eller styrka åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig olägenhet.
Denna lag äger inte tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som är påkallat av kroppslig sjukdom eller som görs efter tillstånd enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lag (1993:1286).

2 § Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant samtycke ej föreligger.

3 § Ej må någon kastreras innan han fyllt tjugutre år, med mindre synnerliga skäl därtill äro.

4 § Kastrering får, om ej nedan annorlunda stadgas, företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har beretts, om han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift hans make samt om han är intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.
På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på vårdinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas. Lag (1991:1956).

5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra kastrering. Åtgärden skall ske på sjukhus eller på annan vårdinrättning som socialstyrelsen godkänner. Lag (1982:766).

6 § Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402).

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om kastrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:9).

8 § Den som verkställer kastrering i strid med denna lag eller som mot bättre vetande till myndighet eller läkare avger osann utsaga i ärende angående kastrering, döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1991:262).

9 § I mål och ärenden angående kastrering när giltigt samtycke till åtgärden saknas skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1625).

10 § har upphävts genom lag (1975:692).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1971:588
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Äldre betstämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.
1995:9
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
__________________________________________________


Och förstås måste vi lägga in en notis om Kristdemokraternas syn på denna frågan:


2007-12-04

(Kd) villkorar: ingen assisterad befruktning efter könsbyte
- När landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting igår beslutade om svar på remissen Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag valde vi kristdemokrater att inte delta i beslutet och vi har i ett särskilt yttrande markerat vår syn i frågan, säger Stig Nyman, landstingsråd (kd).

- Ett absolut krav för att vi ska kunna godkänna könsbyte är att inga könsceller sparats sedan tidigare eller sparas före operationen. Vi ser det i första hand utifrån barnets perspektiv och vill inte medverka till att ett barn kan få växa upp med den psykologiska otrygghet och identitetsproblematik som kan följa av att mamma i själva verket är den biologiska pappan eller tvärt om. Det är inte heller en mänsklig rättighet att bli förälder och har man gjort det medvetna valet att byta kön följer också sterilitet, säger Stig Nyman.

- Genom denna markering, att inte delta i beslutet, går vi emot de övriga allianspartierna i vårt landsting. Men vi ser allvarligt på de problem som kan uppstå om inte regelverket kring assisterad befruktning kompletteras på denna punkt, avslutar Stig Nyman.
Bakgrund: Landstinget lämnar remissvar på betänkandet om Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16)För ytterligare information:

Stig Nyman, (kd), landstingsråd, 070-372 34 05

Inger Strömbom, pressekreterare, 070-737 45 71Även här:

Amanda Brihed, Nätverket Svart Måndag, Jens Odsvall, Psychebella, Liberati, Liberati, Oansvarigt.

Litet annat relaterat:

Mitt i steget, Tianmi, Gudmundson, Erica, SvD, Opassande, Ankersjö, Ex, AB,Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik