2010-01-27

Trans och fortplantning (Gospel of St. Thomas)

Det blir mer och mer intressant på genusstjärnhimlen numera. Thomas Beatie har gjort sig känd inte bara för att han fött barn som världens allra första man, utan också för att han lyckats med bedriften att hinna först två gånger (den förstfödda var en dotter och nummer två blev en frisk liten pojke som föddes för ett drygt halvår sedan).

Nu är det snart dags för Scott Moore att föda en son som beräknas nedkomma om ungefär en månad. Det är säkert otroligt provocerande för somliga att det här sker.

Ta till exempel Svenska Kyrkans remissvar (PDF-varning) rörande Könstillhörighetsutredningen SOU 2007:16 som säkerligen inte Ärkebiskop Wejryd egentligen vill kännas vid riktigt så tydligt som hans underskrift antyder.

Man konstaterar (förmodligen är detta skrivet av någon hopplös medeltida drönare på Sveriges Kristna Råd (PDF) och sedan bara justerat av någon intorkad tjänsteman en bit under ärkis själv, men någonstans borde karln veta vad i hela friden han skriver under?) i sitt remissförslag rörande könstillhörighetsutredningen SOU 2007:16 att man är starkt kritiska till alla former av tvångssterilisering och hindran mot fortplantning för alla människor.

Men transsexuella räknas inte riktigt som människor och därför är det mycket viktigt att trans- och intersexuella INTE ska få fortplanta sig på något som helst vis. Inte heller ska de få spara undan könsceller för framtida bruk. Och här har vi undrat under fyra långa år varför högerkristenspöket Göran Hägglund vägrar att ta i frågan som ansvarig minister. Ni vet karln som bara vill företräda "Verklighetens folk" och sådana intressanta saker.

Sveriges Kristna Råd är, för den som inte känner till det, den ekumeniska lilla länken mellan olika kyrkor i Sverige som ser till att samarbeten flyter som de ska och som gärna lägger sig som en liten hinna av samförståndskänsla mellan de olika samfunden. Den styrs till stora delar av frikyrkor, katoliker och ortodoxa, vilket kan förklara den rätt torrfadda smaken i munnen hos de som faktiskt läser yttranden som remissvaret om 2007:16 och på andra håll. Inget ont i ekumenik, förutsatt att den inte konserverar normer och värderingar som har sitt ursprung långt innan Jesus själv började predika. Ni vet... Mannen med kärleksbudskapet.

"Ett nytt bud giver jag eder: att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra."

eller i modern tappning för de som har svårt för gammsvenska:

"Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra."

Joh. 13:34

Något som de kyrkliga i många fall fullständigt ignorerar idag och som varken längre hör hemma i Vatikanen eller på så många andra håll där människor är rädda för vad ett sant kärleksbudskap skulle kunna innebära. Kyrkans makt ligger idag i byggnader av trä och sten och tron förkunnas precis som i forna tider genom plånboken och genom ett starkt hållet brödraskap mellan insvurna ledare som inte talar till eller för folket.

Allt som kan komma att hota makten och de skeva världsföreställningar makten i sig vaggar sig med är ett hot som absolut inte kan förekomma. I grunden ligger samma gamla unkna kvinnosyn och syn på oliktänkande och olikvarande som alltid förhärskat inom kyrkligheten.

Det är intressant att gräva på andra håll och att där finna rester av något helt annat. Där finns ju så många evangelier. Endast ett litet fåtal valdes tillslut att inkluderas i den heliga boken som numera går under namnet Bibeln.

Mitt eget favoritevangelium (det finns bättre och sämre delar i det också, förstås, enligt mig) ingick inte i den slutgiltiga versionen av Bibeln som varit oförändrad i drygt 1500 år. Men likförbaskat föredrar jag det vilken dag i veckan som helst. Any day. Kanske för att det faktiskt talar tydligare om kärleksbudskapet än något annat känt evangelium. Kanske för att det visar på en helt annan grundsyn rörande sexualitet, normer, kön, fortplantning och annat. Men också för att det med all sannolikhet är ett av de allra äldsta och därmed av tidens tand minst förvridna evangelierna.

Thomasevangeliet skrevs någonstans mellan år 50 och år 166 e.Kr. Troligen rentav innan år 100 e.Kr, då den aktuella arameiska dialekt som evangeliet skrevs på dog ut runt samma sekelskifte. För övrigt samma dialekt som Jesus själv talade. Thomasevangeliget upptäcktes i samma område (Nag Hammadi i Egypten) som de annars så uppmärksammade Dödahavsrullarna år 1945.

Men nu är ju Thomasevangeliet förkastat och förklarat hädiskt av inte mindre än den katolska kyrkan själv. Faktum är att det hålles gömt av Vatikanen för att ingen ska ha tillgång till det. Varför? Vari ligger hotet?

Kanske beror det på att den påvliga stolen är livrädd för att dess makt ska hotas av ett evangelium som predikar att kyrkor är av ondo och att den sanna kyrkan består av tron inom oss och inte av byggnader i sten eller trä.

Kanske beror det på att Jesu ord enligt Thomasevangeliet tydligt talar om ett uppbrytande av könsnormer, könsroller, heteronormativitet och fördomar.

Förmodligen kan det påverka till viss del att det anses vara en Gnostisk skrift. Thomas talar om en kristendom som inte ska gömma sig bakom sin egen makt och sina egna byggnader. Om en mer tillåtande religion och om friheten att få vara vem man vill och att leva utan påbud uppifrån, från en Vatikan eller ett Biskopshus.

Eller kan evangeliet ha fallit ur den slutliga Bibelsammaställningen för att St. Thomas fullständiga namn var Didymos Judas Thomas. Tvillingbrodern Judas. Den Judas. Vem som faktiskt skrev texten vet vi inte, men att den syftar på Judas är ställt utom allt rimligt tvivel. Hela texten andas hur som helst queert 100-tal före Kristus så man blir alldeles totalt snurrig!


Tidigare inlägg:


Andra skriver:__________________________________________________


Ett urval från Evangeliet enligt Thomas.

2. Jesus said, "Those who seek should not stop seeking until they find. When they find, they will be disturbed. When they are disturbed, they will marvel, and will reign over all. And after they have reigned they will rest."

3. Jesus said, "If your leaders say to you, 'Look, the (Father's) kingdom is in the sky,' then the birds of the sky will precede you. If they say to you, 'It is in the sea,' then the fish will precede you. Rather, the kingdom is within you and it is outside you. When you know yourselves, then you will be known, and you will understand that you are children of the living Father. But if you do not know yourselves, then you live in poverty, and you are the poverty."

4. Jesus said, "The person old in days won't hesitate to ask a little child seven days old about the place of life, and that person will live. For many of the first will be last, and will become a single one."

5. Jesus said, "Know what is in front of your face, and what is hidden from you will be disclosed to you. For there is nothing hidden that will not be revealed. And there is nothing buried that will not be raised."

6. His disciples asked him and said to him, "Do you want us to fast? How should we pray? Should we give to charity? What diet should we observe?" Jesus said, "Don't lie, and don't do what you hate, because all things are disclosed before heaven. After all, there is nothing hidden that will not be revealed, and there is nothing covered up that will remain undisclosed."

13. Jesus said to his disciples, "Compare me to something and tell me what I am like." Simon Peter said to him, "You are like a just messenger." Matthew said to him, "You are like a wise philosopher." Thomas said to him, "Teacher, my mouth is utterly unable to say what you are like." Jesus said, "I am not your teacher. Because you have drunk, you have become intoxicated from the bubbling spring that I have tended." And he took him, and withdrew, and spoke three sayings to him. When Thomas came back to his friends they asked him, "What did Jesus say to you?" Thomas said to them, "If I tell you one of the sayings he spoke to me, you will pick up rocks and stone me, and fire will come from the rocks and devour you."

14. Jesus said to them, "If you fast, you will bring sin upon yourselves, and if you pray, you will be condemned, and if you give to charity, you will harm your spirits. When you go into any region and walk about in the countryside, when people take you in, eat what they serve you and heal the sick among them. After all, what goes into your mouth will not defile you; rather, it's what comes out of your mouth that will defile you."

15. Jesus said, "When you see one who was not born of woman, fall on your faces and worship. That one is your Father."

17. Jesus said, "I will give you what no eye has seen, what no ear has heard, what no hand has touched, what has not arisen in the human heart."

18. The disciples said to Jesus, "Tell us, how will our end come?" Jesus said, "Have you found the beginning, then, that you are looking for the end? You see, the end will be where the beginning is. Congratulations to the one who stands at the beginning: that one will know the end and will not taste death."
22. Jesus saw some babies nursing. He said to his disciples, "These nursing babies are like those who enter the kingdom." They said to him, "Then shall we enter the kingdom as babies?" Jesus said to them, "When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and the outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter the kingdom."

24. His disciples said, "Show us the place where you are, for we must seek it." He said to them, "Anyone here with two ears had better listen! There is light within a person of light, and it shines on the whole world. If it does not shine, it is dark."

25. Jesus said, "Love your friends like your own soul, protect them like the pupil of your eye."

26. Jesus said, "You see the sliver in your friend's eye, but you don't see the timber in your own eye. When you take the timber out of your own eye, then you will see well enough to remove the sliver from your friend's eye."

29. Jesus said, "If the flesh came into being because of spirit, that is a marvel, but if spirit came into being because of the body, that is a marvel of marvels. Yet I marvel at how this great wealth has come to dwell in this poverty."

30. Jesus said, "Where there are three deities, they are divine. Where there are two or one, I am with that one."

34. Jesus said, "If a blind person leads a blind person, both of them will fall into a hole."

(roande om man tänker på hur kristdemokraterna och somliga kristna vägrar att se verkligheten och den moderna vägen av idag)

37. His disciples said, "When will you appear to us, and when will we see you?" Jesus said, "When you strip without being ashamed, and you take your clothes and put them under your feet like little children and trample them, then you will see the son of the living one and you will not be afraid."

42. Jesus said, "Be passersby."

45. Jesus said, "Grapes are not harvested from thorn trees, nor are figs gathered from thistles, for they yield no fruit. Good persons produce good from what they've stored up; bad persons produce evil from the wickedness they've stored up in their hearts, and say evil things. For from the overflow of the heart they produce evil."

46. Jesus said, "From Adam to John the Baptist, among those born of women, no one is so much greater than John the Baptist that his eyes should not be averted. But I have said that whoever among you becomes a child will recognize the kingdom and will become greater than John."

48. Jesus said, "If two make peace with each other in a single house, they will say to the mountain, 'Move from here!' and it will move."

50. Jesus said, "If they say to you, 'Where have you come from?' say to them, 'We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established itself, and appeared in their image.' If they say to you, 'Is it you?' say, 'We are its children, and we are the chosen of the living Father.' If they ask you, 'What is the evidence of your Father in you?' say to them, 'It is motion and rest.'"

53. His disciples said to him, "is circumcision useful or not?" He said to them, "If it were useful, their father would produce children already circumcised from their mother. Rather, the true circumcision in spirit has become profitable in every respect."

58. Jesus said, "Congratulations to the person who has toiled and has found life."

59. Jesus said, "Look to the living one as long as you live, otherwise you might die and then try to see the living one, and you will be unable to see."

61. Jesus said, "Two will recline on a couch; one will die, one will live." Salome said, "Who are you mister? You have climbed onto my couch and eaten from my table as if you are from someone." Jesus said to her, "I am the one who comes from what is whole. I was granted from the things of my Father." "I am your disciple." "For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness."

64. Jesus said, A person was receiving guests. When he had prepared the dinner, he sent his slave to invite the guests. The slave went to the first and said to that one, "My master invites you." That one said, "Some merchants owe me money; they are coming to me tonight. I have to go and give them instructions. Please excuse me from dinner." The slave went to another and said to that one, "My master has invited you." That one said to the slave, "I have bought a house, and I have been called away for a day. I shall have no time." The slave went to another and said to that one, "My master invites you." That one said to the slave, "My friend is to be married, and I am to arrange the banquet. I shall not be able to come. Please excuse me from dinner." The slave went to another and said to that one, "My master invites you." That one said to the slave, "I have bought an estate, and I am going to collect the rent. I shall not be able to come. Please excuse me." The slave returned and said to his master, "Those whom you invited to dinner have asked to be excused." The master said to his slave, "Go out on the streets and bring back whomever you find to have dinner." Buyers and merchants will not enter the places of my Father.

(Jaja, passande för en folkpartist, antar jag. Men det finns en andemening som ligger litet djupare däri också).

66. Jesus said, "Show me the stone that the builders rejected: that is the keystone."

67. Jesus said, "Those who know all, but are lacking in themselves, are utterly lacking."

68. Jesus said, "Congratulations to you when you are hated and persecuted; and no place will be found, wherever you have been persecuted."

69. Jesus said, "Congratulations to those who have been persecuted in their hearts: they are the ones who have truly come to know the Father. Congratulations to those who go hungry, so the stomach of the one in want may be filled."

70. Jesus said, "If you bring forth what is within you, what you have will save you. If you do not have that within you, what you do not have within you will kill you."

77. Jesus said, "I am the light that is over all things. I am all: from me all came forth, and to me all attained. Split a piece of wood; I am there. Lift up the stone, and you will find me there."

78. Jesus said, "Why have you come out to the countryside? To see a reed shaken by the wind? And to see a person dressed in soft clothes, [like your] rulers and your powerful ones? They are dressed in soft clothes, and they cannot understand truth."

79. A woman in the crowd said to him, "Lucky are the womb that bore you and the breasts that fed you." He said to her, "Lucky are those who have heard the word of the Father and have truly kept it. For there will be days when you will say, 'Lucky are the womb that has not conceived and the breasts that have not given milk.'"

87. Jesus said, "How miserable is the body that depends on a body, and how miserable is the soul that depends on these two."

94. Jesus said, "One who seeks will find, and for one who knocks it will be opened."

106. Jesus said, "When you make the two into one, you will become children of Adam, and when you say, 'Mountain, move from here!' it will move."

112. Jesus said, "Damn the flesh that depends on the soul. Damn the soul that depends on the flesh."

113. His disciples said to him, "When will the kingdom come?" "It will not come by watching for it. It will not be said, 'Look, here!' or 'Look, there!' Rather, the Father's kingdom is spread out upon the earth, and people don't see it."

114. Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females don't deserve life." Jesus said, "Look, I will guide her to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of Heaven."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik